Zainwestuj, wypoczywaj i zarabiaj na swoim

Polski Angielski

Gwarantowana stopa zwrotu do 7% w skali roku

Zwrot podatku VAT

 

 

Każdy nabywca apartamentu w kompleksie Apartamenty na Klifie, w tym osoby fizyczne, mogą otrzymać całkowity zwrot podatku VAT.

 

Poniżej przedstawiamy informację dotycząca zwrotu VAT dla:

 1. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
 2. osób prowadzących działalność gospodarczą

 

Oferujemy zakup apartamentu celem umożliwienia każdemu Nabywcy uzyskiwania przychodu z wynajmu apartamentów, w okresie, w którym z niego nie korzysta. Nabywca sam decyduje o okresie, w którym korzysta z apartamentu i okresie, w którym go

oddaje operatorowi w wynajem.

 

Kupując apartament w inwestycji Apartamenty na Klifie Nabywca otrzymuje kilka korzyści finansowych równolegle:

 • nabywa w cenach netto (otrzymuje całkowity zwrot VAT przy każdej zaliczce)
 • otrzymuje przychód z wynajmu apartamentu
 • wiele kosztów może odliczyć przy rozliczeniu podatku dochodowego (np. amortyzację, odsetki od kredytu etc), obniżając znacznie należny do US z tytułu wszystkich posiadanych dochodów (np. stosunku pracy, wynajmu, umów zlecenia etc) podatek dochodowy.

 

1. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

 

Odliczenie (zwrot) podatku VAT

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – zwaną dalej u.p.t.u. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez podatnika rozumie się tutaj m.in. osobę fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą (art. 15 ust. 1 u.p.t.u.). Przez działalność gospodarczą zaś m.in. czynności polegające na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 u.p.t.u.), przez towar m.in. budynki (art. 2 pkt 6 u.p.t.u.).

 

Zatem działalność gospodarcza w rozumieniu u.p.t.u. obejmuje także wykonywanie usług najmu, co wcale nie rodzi obowiązku podjęcia działalności gospodarczej, o której mowa m.in. w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

 

Zwrot podatku VAT z tytułu zakupu lokalu apartamentowego może zostać dokonany na podstawie art. 87 ust. 5a u.p.t.u., w przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych (sprzedaży). Na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, jest realizowany w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia (art. 87 ust. 5a u.p.t.u).

 

Możliwe jest przyspieszenie terminu zwrotu do 60 dni, na pisemny wniosek podatnika, jeżeli złoży on w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości kwoty żądanego zwrotu podatku. (87 ust. 5 a u.p.t.u).

 

W celu odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu lokalu (apartamentu) należy:

 1. Zarejestrować się jako podatnik VAT czynny na formularzu VAT-R (według wzoru w załączeniu) w swoim urzędzie skarbowym, najlepiej przed podpisaniem umowy zakupu lokalu (najpóźniej przed wpłaceniem zaliczki),
 2. Po otrzymaniu faktury (po wpłaceniu zaliczki na zakup apartamentu i każdej następnej raty) od developera, ujmować ją w ewidencji zakupu VAT oraz składać comiesięczne (do 25. dnia po zakończeniu miesiąca) deklaracje VAT-7, (wg wzoru z załącznika)
 3. Wraz z comiesięczną deklaracją podatkową składać wniosek o zwrot podatku w terminie 180 dni lub/i wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu do 60 dni i wpłacenie zabezpieczenia majątkowego
 4. Zwrot jest dokonywany przez urząd skarbowy w trzech równych ratach w terminie 180 dni (60 dni) od złożenia wniosku na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym (aktualizacyjnym) NIP-1, NIP-3.

 

Opodatkowanie przychodów z najmu lokali osiągane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Dochody z przychodu od wynajmu mogą być opodatkowane w dwojaki sposób:

 1. Na zasadach ogólnych według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z zastosowaniem skali podatkowej (18% i 32% od 2009 r.). Opodatkowaniu podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu, np. koszty amortyzacji lokalu (stawka 2,5 % rocznie), koszty wyposażenia, czynsze i opłaty związane z eksploatacją lokalu oraz ewentualnie odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu,
 2. W formie ryczałtu według ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tym przypadku opodatkowaniu podlega przychód (bez możliwości odliczenia kosztów j.w.). Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro (limit w roku 2008 wynosi 15.072 zł); od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów.

 

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą rozliczać przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu , należałoby dokonać wszelkich formalności, związanych ze zgłoszeniem działalności gospodarczej, mając na uwadze w szczególności fakt, aby w rodzaju działalności gospodarczej wskazać najem (PKWIU 70.20).

 

Odliczenie (zwrot) podatku VAT

W zakresie możliwości odliczenia (zwrotu) podatku VAT osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna posiadać status czynnego podatnika VAT (zarejestrowanego we właściwym urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R).

Odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupu lokalu apartamentowego odbywa się poprzez pomniejszenie podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży, za miesiąc w którym otrzymano fakturę zakupu lokalu (lub fakturę zaliczkową) – (art. 86 ust. 1 u.p.t.u.)

W przypadku powstania różnicy – nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, różnicę tę można przenieść do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub żądać jej zwrotu – (art. 87 ust. 1 u.p.t.u.).

 

Zwrot różnicy podatku, następuje w terminie 60 dni (art. art. 87 ust. 2 u.p.t.u.) od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (NIP-1, NIP-3).) Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.

 

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową , urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 u.p.t.u.), licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone,
 2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, i zostały przez podatnika zapłacone,
 3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

 

W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych (sprzedaży), na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, jest realizowany w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia – (art. 87 ust. 5a u.p.t.u.).

 

Opodatkowanie przychodów z najmu

Opodatkowanie przychodów z najmu lokali osiągane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są opodatkowane według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód, czyli przychód  pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu, np. koszty amortyzacji lokalu (stawka 2,5 % rocznie), koszty wyposażenia, czynsze i opłaty związane z eksploatacją lokalu oraz ewentualnie odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu.

Stawka opodatkowania wynosi:

 1. Według zasad ogólnych - skala podatkowa (18% i 32% od 2009 r.).
 2. Podatek „liniowy" – stawka 19% (jeżeli przedsiębiorca wybrał tę formę opodatkowania).

 

Podatek ten może być odliczony w całości zarówno w momencie kiedy klient kupuje apartament na firmę jak również jako osoba fizyczna. Warunkiem odzyskania podatku VAT w tym drugim przypadku jest uzyskiwanie przychodów z tytułu podnajmu zakupionego apartamentu.

 

* Treść niniejszego poradnika należy traktować tylko i wyłącznie informacyjnie. Przed podjęciem jakichkolwiekdecyzji podatkowych sugeruje się kontakt ze stosownym urzędem skarbowym, bądź doradcą podatkowym. Inwest-Hel nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszegomateriału.

Kontakt


BIURO SPRZEDAŻY
Hotel KLIF JK INWEST-HEL Sp. z o.o. Sp.k.

Chłapowo ul. Żeromskiego 27/9
84-120 Władysławowo

Tel. 058 674 34 18 kom. 0 609 608 858

e-mail: jk@inwest-hel.pl
e-mail: biuro@inwest-hel.pl


GODZINY OTWARCIA
pn-pt 8.00 - 16.00

Copyright © 2018 Inwest-Hel. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie : Seenet Agencja Interaktywna. Polityka prywatności

Inwestor:

Hotel KLIF JK Inwest-Hel sp. z o.o. Sp. k. t. 58 674-34-18  biuro@inwest-hel.pl
Władysławowo, ul. Żeromskiego 27/9
 inwest-hel@wp.pl

 

 

Biuro sprzedaży:

Hotel KLIF JK Inwest-Hel sp. z o.o. Sp. k. t.  58 674-34-18 jk@inwest-hel.pl
Władysławowo, ul. Żeromskiego 27/9 t.   609 608 858 biuro@inwest-hel.pl
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.inwest-hel.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołna w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka prywatności

AKCEPTUJĘ